β-Catenin stabilization dysregulates mesenchymal cell proliferation, motility, and invasiveness and causes aggressive fibromatosis and hyperplastic cutaneous wounds

Sophia S. Cheon, Alexander Y.L. Cheah, Stefanie Turley, Puviindran Nadesan, Raymond Poon, Hans Clevers, Benjamin A. Alman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

279 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Fibroproliferative processes are a group of disorders in which there is excessive proliferation of spindle (mesenchymal fibroblast-like) cells. They range from hypertrophic scars to neoplasms such as aggressive fibromatosis. Cells from these disorders share cytologic similarity with fibroblasts present during the proliferative phase of wound healing, suggesting that they represent a prolonged wounding response. A critical role for β-catenin in mesenchymal cells in fibroproliferative processes is suggested by its high rate of somatic mutation in aggressive fibromatosis. Using a Tcf-reporter mouse we found that β-catenin protein level and Tcf-transcriptional activity are elevated in fibroblasts during the proliferative phase of healing. We generated a transgenic mouse in which stabilized β-catenin is expressed in mesenchymal cells under control of a tetracycline-regulated promoter. Fibroblasts from the transgenic mice exhibited increased proliferation, motility, and invasiveness when expressing stabilized β-catenin and induced tumors after induction of the transgene when grafted into nude mice. Mice developed aggressive fibromatoses and hyperplastic gastrointestinal polyps after 3 months of transgene induction and healed with hyperplastic cutaneous wounds compared with control mice, which demonstrates an important function for β-catenin in mesenchymal cells and shows a central role for β-catenin in wound healing and fibroproliferative disorders.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6973-6978
Aantal pagina's6
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume99
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 14 mei 2002
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'β-Catenin stabilization dysregulates mesenchymal cell proliferation, motility, and invasiveness and causes aggressive fibromatosis and hyperplastic cutaneous wounds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit