An epidermal cyst (monodermal teratoma) of the testicle: A rare lesion

W. Waterbolk Tj., J. J. Van Bruggen, H. Schraffordt Koops, J. W. Oosterhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Samenvatting

A patient with an epidermal cyst of the testicle is described. This benign testicular tumour occurs very rarely. The histogenesis of this monodermal development of a teratoma is discussed. At operation of patients for a testicular tumour believed to be malignant, hemicastration may sometimes be avoided if the epidermal cyst is recognized.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1466-1468
Aantal pagina's3
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume128
Nummer van het tijdschrift31 .
StatusGepubliceerd - 1984
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An epidermal cyst (monodermal teratoma) of the testicle: A rare lesion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit