Characterization of genes and proteins involved in excision repair of human cells

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)111-125
Aantal pagina's15
TijdschriftJournal of Cell Science
VolumeSUPPL. 6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit