Efficacy of intracavitary administration of cyclophosphamide activated killer cells against established intraperitoneal tumor

A. M.M. Eggermont, P. H. Sugarbaker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)47-49
Aantal pagina's3
TijdschriftActa Medica Austriaca
Volume16
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 1989
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit