En bloc resection of 3 vertebra in a pancoast patient: Long-term stability using a free vascularized fibular graft

Cornelis G. Vos, Koen J. Hartemink, J. W.A. Oosterhuis, Hay A. Winters, Marinus A. Paul

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Vertebral involvement is no longer a contraindication for resection in superior sulcus tumors. We describe the reconstruction of thoracic vertebras 2 to 4 using a free vascularized fibular graft combined with dorsal and ventral stabilization using rods, screws, and hooks after resection of a superior sulcus tumor that invaded the thoracic spine. No complications have occurred after 7 years of follow-up, and the reconstruction has been durable and stable.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)295-298
Aantal pagina's4
TijdschriftAnnals of Thoracic Surgery
Volume91
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2011
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'En bloc resection of 3 vertebra in a pancoast patient: Long-term stability using a free vascularized fibular graft'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit