Ernstig acute nierschade na high-dose methotrexaat bij een patiënt met polymorfismen in ABCB1 en ABCBG2

Emma Bernsen, Frederike K. Engels, Annemarie M.L. Peek, G van den Berg, Meta Diekstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Samenvatting

Een achtjarig meisje is in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie gediagnosticeerd met een hooggradig osteosarcoom. De patiënte ontwikkelt na de negende toediening met hoge dosis methotrexaat (HD-MTX) ernstig acute nierschade met een extreem hoge MTX-plasmaspiegel van 232 μmol/l (streefwaarde <0,2 μmol/l op T=48 uur), waarvoor het antidotum glucarpidase (Voraxaze®) is gegeven. Nadat veelvoorkomende oorzaken werden uitgesloten, is het farmacogenetisch profiel van de patiënte onderzocht. De patiënte heeft twee heterozygote genotypen in ABCB1 (rs9282564, TC) en ABCG2 (rs2231142, GT) die in recente studies geassocieerd zijn met hogere MTX-blootstelling. Mede door deze genotype-uitslag is besloten om vervolgdoseringen van HD-MTX met 33% te reduceren. Hoewel deze genetische varianten een mogelijke bijdrage hebben geleverd aan het ontwikkelen van ernstig acute nierschade, zal toekomstig onderzoek moeten uitwijzen of deze ook een voorspellende waarde kunnen hebben voor het ontwikkelen van ernstig acute nierschade door HD-MTX.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)25-32
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Oncologie (NTvO)
Volume20
StatusGepubliceerd - 1 mrt. 2023

Citeer dit