Experimental surgery on the Cloudman S91 melanoma with the carbon-dioxide laser.

J. W. Oosterhuis, R. C. Verschueren, J. Oldhoff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

13 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The continuous wave CO2 laser lacks a number of draw-backs of the pulsed Ruby laser, and seems attractive for tumor surgery. We compared the CO2 laser with conventional surgery in experiments on mice bearing the Cloudman S91 melanoma. We had the same rate of local recurrence and lung metastasis in both techniques.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)422-429
Aantal pagina's8
TijdschriftActa Chirurgica Belgica
Volume74
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - jul. 1975

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Experimental surgery on the Cloudman S91 melanoma with the carbon-dioxide laser.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit