From microarray data results

Thomas Schlitt, Patrick Kemmeren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)459-463
Aantal pagina's5
TijdschriftEMBO Reports
Volume5
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit