Genomic and transcriptomic analyses match medulloblastoma mouse models to their human counterparts

Julia Pöschl, Sebastian Stark, Philipp Neumann, Susanne Gröbner, Daisuke Kawauchi, David T.W. Jones, Paul A. Northcott, Peter Lichter, Stefan M. Pfister, Marcel Kool, Ulrich Schüller

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

54 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genomic and transcriptomic analyses match medulloblastoma mouse models to their human counterparts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Neuroscience