Keratitis caused by Scedosporium apiospermum successfully treated with a cornea transplant and voriconazole

Eric Nulens, Cathrien Eggink, Antonius J.M.M. Rijs, Pieter Wesseling, Paul E. Verweij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

61 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A case of Scedosporium apiospermum keratitis was successfully treated with oral voriconazole and penetrating keratoplasty. Voriconazole levels in the aqueous humor were 53% of the levels in plasma and exceeded the MIC for the isolate by sevenfold.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2261-2264
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Clinical Microbiology
Volume41
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mei 2003
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Keratitis caused by Scedosporium apiospermum successfully treated with a cornea transplant and voriconazole'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit