Low-grade diffusely infiltrative tumour (LGDIT), SMARCB1-mutant: A clinical and histopathological distinct entity showing epigenetic similarity with ATRT-MYC

Martin Hasselblatt, Christian Thomas, Aniello Federico, Susanne Bens, Mats Hellström, Olivera Casar-Borota, Uwe Kordes, Julia E. Neumann, Matthias Dottermusch, Fausto J. Rodriguez, Andrea C. Lo, Sylvia Cheng, Glenda Hendson, Juliette Hukin, Christian Hartmann, Arend Koch, David Capper, Reiner Siebert, Werner Paulus, Karolina NemesPascal D. Johann, Michael C. Frühwald, Marcel Kool

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere12797
TijdschriftNeuropathology and Applied Neurobiology
Volume48
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2022

Citeer dit