New genetic abnormalities and treatment response in acute lymphoblastic leukemia

Jules P P Meijerink, Monique L den Boer, Rob Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

44 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Numerous genetic abnormalities have been identified in acute lymphoblastic leukemia (ALL). Here we review the recurrent abnormalities with emphasis on those recently discovered, and discuss their association with chemotherapy resistance or sensitivity and with clinical response to therapy. Also, the role of genetic abnormalities in leukemogenesis and their potential as therapeutic targets will be discussed.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16-23
Aantal pagina's8
TijdschriftSeminars in hematology
Volume46
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2009
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'New genetic abnormalities and treatment response in acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit