Nuclear magnetic resonance imaging of bone marrow in childhood leukaemia

T. E.G. Van Zanten, R. P. Golding, A. H.M. Taets van Amerongen, R. Pieters, A. J.P. Veerman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Bone marrow infarction is known to occur in childhood leukaemia. Although it may be suspected on clinical grounds, radiographic evidence is infrequent. We present three cases in which magnetic resonance imaging demonstrated unexpectedly extensive bone marrow lesions and discuss the evidence that these lesions were due to bone marrow infarction.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)77-81
Aantal pagina's5
TijdschriftClinical Radiology
Volume39
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 1988
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nuclear magnetic resonance imaging of bone marrow in childhood leukaemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit