Of small bones and big mistakes; bone densitometry in children revisited

R. R. van Rijn, C. Van Kuijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

25 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this paper we discuss the bone densitometry systems available and their applicability in children and adolescents. Based on the knowledge that the majority of bone densitometry studies in children are performed using dual-energy X-ray absorptiometry (DXA), we focus attention on the sources of errors in interpretation of DXA studies in children and adolescents.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)432-439
Aantal pagina's8
TijdschriftEuropean Journal of Radiology
Volume71
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2009
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Of small bones and big mistakes; bone densitometry in children revisited'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit