Patient-Derived Organoids Predict Chemoradiation Responses of Locally Advanced Rectal Cancer

Ye Yao, Xiaoya Xu, Lifeng Yang, Ji Zhu, Juefeng Wan, Lijun Shen, Fan Xia, Guoxiang Fu, Yun Deng, Mengxue Pan, Qiang Guo, Xiaoxue Gao, Yuanchuang Li, Xinxin Rao, Yi Zhou, Liping Liang, Yaqi Wang, Jing Zhang, Hui Zhang, Guichao LiLixing Zhang, Junjie Peng, Sanjun Cai, Chen Hu, Jianjun Gao, Hans Clevers, Zhen Zhang, Guoqiang Hua

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

381 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Yao et al. generated a patient-derived organoid (PDO) biobank from patients with locally advanced rectal cancer (LARC) and reported that organoids had similar molecular profiles to those of the patient tumor and that PDOs can predict LARC patient chemoradiation responses, reinforcing their value as a companion diagnostic tool in LARC treatment.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17-26.e6
TijdschriftCell Stem Cell
Volume26
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2 jan. 2020
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Patient-Derived Organoids Predict Chemoradiation Responses of Locally Advanced Rectal Cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit