Pharmacogenomics as a tool to limit acute and long-term adverse effects of chemotherapeutics: an update in pediatric oncology

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftFrontiers in pharmacology
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit