Prognostic significance of high-level FLT3 expression in MLL-rearranged infant acute lymphoblastic leukemia

Ronald W Stam, Pauline Schneider, Paola de Lorenzo, Maria G Valsecchi, Monique L den Boer, Rob Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

53 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2774-5
Aantal pagina's2
TijdschriftBlood
Volume110
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt. 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit