Requirement of cofactors for RXR/RAR-mediated transcriptional activation in vitro

Rafael Valcárcel, Markus Meyer, Michael Meisterernst, Hendrik G. Stunnenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

5 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Using crude in vitro systems, we have previously shown that RXR/RAR heterodimers are able to activate transcription from the RAR β2 promoter in a retinoid-dependent manner. Here we demonstrate that cofactors distinct from general transcription factors or receptors are required to mediate retinoic acid-dependent transcription in vitro.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)229-234
Aantal pagina's6
TijdschriftBBA - Gene Structure and Expression
Volume1350
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 28 mrt. 1997
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Requirement of cofactors for RXR/RAR-mediated transcriptional activation in vitro'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit