Single-cell transcriptomics of 20 mouse organs creates a Tabula Muris.

Tabula Muris Consortium, Overall coordination, Logistical coordination, Organ collection and processing, Library preparation and sequencing, Computational data analysis, Cell type annotation, Writing group, Supplemental text writing group, Principal investigators, Weng Chuan Peng

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1411 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single-cell transcriptomics of 20 mouse organs creates a Tabula Muris.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen