Successful treatment of Fusarium keratitis with cornea transplantation and topical and systemic voriconazole.

Rocus R. Klont, Cathrien A. Eggink, Antonius J.M.M. Rijs, Pieter Wesseling, Paul E. Verweij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

76 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A case of invasive Fusarium keratitis in a previously healthy male patient was treated successfully with cornea transplantation and systemic and topical voriconazole after treatment failure with topical amphotericin B and systemic itraconazole. Topical voriconazole was well tolerated, and, in conjunction with the oral administration, it resulted in a high level of the drug in the anterior chamber of the eye (which was 160% of the plasma drug level).

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e110-112
TijdschriftClinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America
Volume40
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 jun. 2005
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Successful treatment of Fusarium keratitis with cornea transplantation and topical and systemic voriconazole.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit