The position of combined medical treatment in acromegaly

Eva C. Coopmans, Sebastiaan W.F. van Meyel, Aart J. van der Lely, Sebastian J.C.M.M. Neggers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

8 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Advances in combination medical treatment have offer new perspectives for acromegaly patients with persistent disease activity despite receiving the available medical monotherapies. The outcomes of combination medical treatment may reflect both additive and synergistic effects. This review focuses on combination medical treatment and its current position in acromegaly, based on clinical studies evaluating the efficacy and safety of combined medical treatment(s) and our own experiences with combination therapy.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)646-652
Aantal pagina's7
TijdschriftArchives of Endocrinology and Metabolism
Volume63
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The position of combined medical treatment in acromegaly'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit